Menu Close

Regulamin świadczenia usług

elektronicznych Life Balanced Diet

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności zasady przeprowadzania konsultacji dietetycznych online, w tym przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika.  
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator”JESSICA NOWAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „dietetyk Jessica Nowak”, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Francuska 182, 40-507 Katowice; NIP: 6342952994, REGON 382726666;

„Usługodawca” – ten sam podmiot, który jest Administratorem Serwisu: Jessica Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą dietetyk Jessica Nowak, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Francuska 182, 40-507 Katowice; NIP: 6342952994, REGON 382726666;

„Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://lifebalanceddiet.com i https://lbdiet.com (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych lifebalanceddiet.com i lbdiet.com), za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu w celu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto pod powyższym adresem znajdują się istotne informacje dot. zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę; 

„Użytkownik” – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę;

„Portal Kcalmar” – odrębny serwis internetowy pod adresem https://kcalmar.com/, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy część usług na rzecz Użytkowników (w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie Portalu Kcalmar, dostępnym pod adresem: https://kcalmar.com/regulamin/);

 „Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora-Usługodawcę, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Administratorem a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki udzielania konsultacji dietetycznych online przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym zasady przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy), stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu.

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności”  – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników przez Administratora (Usługodawcę);

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (USŁUGODAWCĄ)

 1. Usługodawcą świadczącym usługi opisane w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu oraz Portalu Kcalmar, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych środków porozumienia się na odległość (np. telefon, Skype) jest Jessica Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „dietetyk Jessica Nowak”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6342952994 oraz numer statystyczny REGON 382726666;. 
 2. Siedziba Usługodawcy (Administratora) mieści się w Katowicach (województwo śląskie, powiat Miasto Katowice) przy ul. Francuskiej 182, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej poniższego linku: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=97da0811-4d92-40b9-823e-68ac1b2088ca
 3. Usługodawca, a więc Jessica Nowak
 4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą:
 5. a) pisemnie – na adres korespondencyjny: 

dietetyk Jessica Nowak, ul. Francuska 182, 40-507 Katowice;

 1. b) telefonicznie – pod numerem telefonu 882702015, 
 2. c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: fitmind.jessicanowak@gmail.com

ROZDZIAŁ IV.  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘP DO SERWISU, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. 
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.
 4. O ile niniejszy Regulamin lub Serwis nie stanowią inaczej, własność intelektualną Administratora stanowią:
 5. a) wszystkie strony internetowe dostępne w Serwisie,
 6. b) wszystkie materiały i informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności  wszelkie teksty, grafika, fotografie, pliki audio, filmy, aplikacje komputerowe, funkcje interaktywne, wszelkie materiały chronione prawami autorskimi (w tym kod źródłowy i obiektowy), za wyjątkiem materiałów i informacji umieszczanych, udostępnianych i publikowanych przez Użytkowników,
 7. c) dobór, organizacja, struktura i kompilacja materiałów, układ treści oraz ogólny wygląd, styl i charakter Serwisu,
 8. d) wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, marki usług, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne elementy marki, niezależnie od ich rejestracji. 
 9. Własność intelektualna Administratora wskazana w ust. 4 wyżej, podlega ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Bez wyraźnej pisemnej  zgody Administratora, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.  Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ V.  SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób żywieniowo zależnych, w tym w szczególności:
 2. a) udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania (konsultacje dietetyczne online), 
 3. b) przygotowuje indywidualny plan żywieniowy na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego, dostosowany do potrzeb i informacji przekazanych przez Użytkownika (indywidualny plan żywieniowy sporządzany jest w formie cyfrowej – np. pliku .doc lub .pdf lub dostępny na Portalu Kcalmar),
 4. c) poleca wykonanie badań w razie konieczności, po analizie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego, w tym w szczególności po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia Użytkownika, 
 5. d) odpowiada na pytania Użytkowników w zakresie planu żywieniowego – przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
 6. e) w niektórych przypadkach udziela także konsultacji telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej (np. Skype, Messenger),
 7. f) udziela szkoleń w zakresie dietetyki za pośrednictwem Skype’a.
 8. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wskazanych w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia pola z następującymi danymi osobowymi: imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, adresem e-mail, numerem telefonu. Ponadto Użytkownik może w polu „Twoja wiadomość” wpisać krótką informację, którą uzna za stosowną w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą.
 9. Użytkownik alternatywnie może nawiązać kontakt z Usługodawcą korzystając z jednego ze sposobów kontaktu opisanych w Rozdziale III ust. 4. 
 10. Po otrzymaniu w sposób określony w ust. 2 lub 3 niniejszego Rozdziału informacji od Użytkownika o zainteresowaniu usługami świadczonymi przez Usługodawcę, wymienionymi w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Usługodawca informuje Użytkownika w wiadomości e-mail lub w załączonym do wiadomości pliku .doc lub .pdf opatrzonym nazwą „Oferta”, o szczegółowych warunkach świadczenia usług, w tym o ich wycenie oraz podaje Użytkownikowi numer rachunku bankowego z danymi do przelewu lub link do płatności. 
 11. Użytkownik dokonując płatności w sposób wskazany w wiadomości e-mail, akceptuje warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, i tym samym dochodzi do zawarcia między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. Po dokonaniu płatności, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału i zaksięgowaniu jej na koncie Usługodawcy, Usługodawca za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (mailowo lub telefonicznie) pozyskuje od Użytkownika jego dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adres e-mail. Następnie po uzyskaniu tych danych, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, na Portalu Kcalmar możliwość zarejestrowania konta na warunkach opisanych w odrębnym regulaminie znajdującym się na Portalu Kcalmar pod adresem: https://kcalmar.com/regulamin/
 13. By Usługodawca mógł sporządzić indywidualny plan żywieniowy na rzecz Użytkownika, a więc wykonać podstawową usługę oferowaną w Serwisie, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz elektroniczny z danymi dot. jego stanu zdrowia, dotychczasowej diety oraz innymi informacjami w nim wskazanymi, zawierający tzw. dzienniczek żywieniowy – wszystkie czynności polegające na wypełnieniu formularza oraz dzienniczka żywieniowego określane są w niniejszym Regulaminie całościowo jako „wywiad żywieniowo-medyczny”. Użytkownik może wykonać wywiad żywieniowo-medyczny w dwojaki sposób – w zależności od ustaleń z Usługodawcą:
 14. a) na Portalu Kcalmar uzupełniając formularz z danymi dot. stanu zdrowia Użytkownika, jego dotychczasowej diety oraz innymi informacjami w nim wskazanymi, natomiast dzienniczek żywieniowy, uprzednio wysłany mailowo przez Usługodawcę do wypełnienia przez Użytkownika, Użytkownik wypełni w formie dokumentu w formacie .doc.
 15. b) w całości w formie mailowej, po wysłaniu przez Usługodawcę do wypełnienia przez Użytkownika formularza z danymi dot. stanu zdrowia, dotychczasowej diety Użytkownika oraz innymi informacjami w nim wskazanymi, a także dzienniczka żywieniowego – w formie dokumentu w formacie .doc.

Po wypełnieniu formularza i dzienniczka żywieniowego, Użytkownik przesyła go na adres mailowy Usługodawcy (opcja b), chyba że formularz został wypełniony na Portalu Kcalmar (opcja a), wtedy Użytkownik przesyła Usługodawcy na podany adres mailowy jedynie wypełniony dzienniczek żywieniowy.

 1. Usługodawca po analizie formularza, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału, sporządza indywidualny plan żywieniowy:
 2. a) w Portalu Kcalmar – dla Użytkowników w nim rejestrowanych, 
 3. b) w formie dokumentu .doc lub .pdf – dla Użytkowników niezarejestrowanych na Portalu Kcalmar.

Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany tygodniowy jadłospis, uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Użytkownika, jak ulubione potrawy, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Użytkownika. 

 1. Usługodawca przygotowuje indywidualny plan żywieniowy, o którym mowa w postanowieniach powyższych, w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie i kompletnie wypełnionego przez Użytkownika formularza wskazanego w ust. 7 niniejszego Rozdziału. W sytuacji, gdyby termin ten miał zostać przekroczony, Usługodawca poinformuje Użytkownika o tym fakcie mailowo lub telefonicznie, wskazując ostateczny przewidywany termin przygotowania indywidualnego planu żywieniowego, nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
 2. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w przedmiocie informacji wskazanych przez Użytkownika w formularzu elektronicznym oraz w przedmiocie indywidualnego planu żywieniowego także za pośrednictwem programu Skype (w czasie z góry ustalonym przez Usługodawcę) lub Messenger lub innego umożliwiającego kontakt na odległość.
 3. Usługodawca odpowiada na zapytania mailowe Użytkowników w przedmiocie indywidualnego planu żywieniowego w terminie 4 (czterech) dni roboczych. 
 4. Usługodawca na podstawie przesłanych przez Użytkownika co 14 (czternaście) dni raportów oraz opinii Użytkownika, może udzielić dodatkowych wskazówek i informacji w zakresie opracowanego indywidualnego planu żywieniowego.
 5. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że:
 6. a) usługi świadczone przez Usługodawcę, opisane w Regulaminie zwłaszcza w Rozdziale niniejszym, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;
 7. b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.
 8. Użytkownik, w związku z oświadczeniami wskazanymi w ust. 13 niniejszego Rozdziału, zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Usługodawcy w przedmiocie świadczonych przez Usługodawcę usług, o ile usługi świadczone przez Usługodawcę, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w ramach wywiadu żywieniowo-medycznego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Usługodawcę, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Użytkownik jest świadomy.
 9. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Usługodawcy prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-medycznego, o którym mowa w niniejszym Rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Rozdziale V, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827; tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której jedynym przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę którejkolwiek z pozostałych usług, w szczególności porady żywieniowej lub szkolenia online w zakresie dietetyki, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału. 
 4. Nie jest możliwe odstąpienie przez Użytkownika od umowy, w sytuacji, gdy świadczenie usługi wskazanej w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w szczególności usługi w postaci porady żywieniowej lub szkolenia online w zakresie dietetyki było jedynie usługą dodatkową wykonywaną obok podstawowej usługi sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika będącego konsumentem.
 5. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału:
 6. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: fitmind.jessicanowak@gmail.com; lub
 7. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora na adres: dietetyk Jessica Nowak, ul. Francuska 182, 40-507 Katowice (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu wzoru formularza, dostępnego na końcu niniejszego dokumentu.   

 1. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zawartej z Usługodawcą, uważa się ją za niezawartą. Usługodawca w terminie 14 (czternastu) dni zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przy pierwotnej transakcji przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie, a świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Reklamacje powinny być składane:
 2. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: fitmind.jessicanowak@gmail.com; lub
 3. b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Usługodawcy na adres: dietetyk Jessica Nowak, ul. Francuska 182, 40-507 Katowice;
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.  O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników stanowi Załącznik „Polityka Prywatności” (dostępny pod następującym linkiem …………………..) określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora (Usługodawcę), zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 (czternastu) dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu.  Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy usług zleconych przez Użytkowników dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu lub Regulaminu w wersji z postanowieniami częściowo zmienionymi. 
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami, a więc pomiędzy Administratorem (Usługodawcą) oraz Użytkownikiem, mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności spory z Użytkownikami będącymi konsumentami mogą zostać rozstrzygnięte przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce. 
 7. Regulamin można pobrać w formacie PDF  – kliknij by pobrać PDF

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ………………………..