Menu Close

Polityka Prywatności

Serwisu internetowego lifebalanceddiet.com
i usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora

Szanowny Użytkowniku, 

Witamy Ciebie w Polityce Prywatności Serwisu  lifebalanceddiet.pl

Administrator szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe, które mu przekażesz. Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz stronę internetową drczapla.pl, rejestrujesz się w Serwisie lifebalanceddiet.pl oraz gdy korzystasz z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, w tym gdy korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności z usługi przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do Twoich potrzeb.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na Twoich danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora, Usługodawcy, Serwisu i Użytkownika są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH HEALTHMED MICHAŁ CZAPLA, dostępnym pod adresem lifebalanceddiet.pl/regulamin .

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika Serwisu i osoby korzystającej z usług wskazanych w Regulaminie, jest Jessica Nowak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą dietetyk Jessica Nowak, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Francuska 182 Katowice 40-507, adres e-mail:fitmind.jessicanowak@gmail.com, w dalszej części zwana jako „Administrator”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: dietetyk Jessica Nowak Francuska 182 Katowice 40-507, lub drogą mailową na adres: fitmind.jessicanowak@gmail.com.

 1. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Elektronicznych Liife Balanced Diet Jessica Nowak, dostępnym na stronie internetowej lifebalanceddiet.com/regulamin . Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy poinformowania Cię o zmianach w Serwisie lub o istotnych zmianach Umowy.

Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Uzasadniony interes Administratora dot. także sytuacji, gdy Twoje dane są przetwarzane w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora, jak również w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora.

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych  dotyczących usług oferowanych przez Administratora (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a nami jako Administratorem Serwisu, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadniony interes Administratora.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,

3) operatorowi płatności elektronicznych.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
 2. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
 3. c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
 4. d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 1. przesyłając wniosek na adres: dietetyk Jessica Nowak, Francuska 182 Katowice 40-507.
 2.  przesyłając wniosek drogą mailową na adres: fitmind.jessicanowak@gmail.com .

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może nastąpić w ten sam sposób, co udzielenie zgody, a ponadto w sposób określony w pkt 8 – drogą listowną i mailową.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.